% 10 -

    سوسیس ممتاز 70% 500 گ شام شام

     
    • قیمت : 193000ریال
    • قیمت نهایی : 173700ریال

    شرح محصول :